Czym jest przemysł 4.0?


Przemysł 4.0 lub czwarta rewolucja przemysłowa to termin opisujący zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne wywołane cyfrową transformacją przemysłu.

Przemysł 4.0

Szybka cyfryzacja społeczeństwa jako całości zmienia sposób, w jaki produkujemy oraz jak, kiedy i ile kupujemy. Po raz pierwszy w historii ludzkości technologia połączyła coraz więcej branż i społeczeństwa, wpływając na ilość i jakość produkcji oraz funkcjonalność produktów. Industry 4.0 wprowadza wiodące rozwiązania IT we wszystkich aspektach produkcji, tworząc nie tylko konkretne zamawiane przez nas produkty, ale cały związany z nimi łańcuch wartości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii teleinformatycznej produkcja może być bardziej precyzyjnie dostosowana do oczekiwań klienta przy zachowaniu niskich kosztów, wysokiej jakości i wysokiej wydajności. Nowe modele biznesowe i technologie, takie jak sztuczna inteligencja i produkcja addytywna, przyspieszają transformację branży, zmieniając obecne praktyki biznesowe i struktury rynkowe.

Najważniejszym surowcem dla tej cyfrowej rewolucji są dane. Ich efektywne wykorzystanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłego biznesu. Globalne przepływy danych rosną wykładniczo każdego roku. Ważniejszym powodem tego wzrostu jest zwiększony dostęp do Internetu przez ludzi, maszyny i urządzenia, zarówno pod względem liczby punktów dostępowych, jak i przepustowości transmisji. W 2015 r. do Internetu podłączono ponad 20 miliardów maszyn i urządzeń, a do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 50 miliardów.

Jednak powszechne stosowanie nowych technologii wymaga inteligentnej integracji wszystkich dziedzin i ich hierarchii, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy te technologie i związane z nimi interfejsy i formaty są wyraźnie opisane w normach. Dla wszystkich interesariuszy i podmiotów zaangażowanych w cyfryzację przemysłu staje się coraz bardziej jasne, że podstawą tego procesu powinna być standaryzacja.

Konsolidacja i usystematyzowanie nowych koncepcji poprzez standaryzację jest absolutnie kluczowe na wczesnych etapach ich rozwoju, jeśli koncepcje te mają być szybko wprowadzone do praktyki przemysłowej, jednak działania te nie mogą być wykonywane w sposób rozproszony. Potrzeba koordynacji na wielu poziomach staje się kluczowym elementem sukcesu, dlatego konsekwentne podejście i wspólny wysiłek muszą być podejmowane przez wiele różnych organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych we wdrażanie filozofii Przemysłu 4.0. Dostrzegając tę ​​potrzebę Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy aktywnym udziale Polskiego Komitetu Normalizacyjnego rozpoczęło budowę platformy Polski Przemysł 4.0.

Czym jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 a Ministerstwo

„Platforma będzie nowym ogniwem ekosystemu gospodarczego, które odegra rolę integrującą i koordynującą wobec wszystkich aktorów życia gospodarczego, a w szczególności dostawców i odbiorców technologii oraz ośrodków naukowych. Realizacji tej misji sprzyjać będzie hybrydowy charakter Platformy, która ma być instytucją działającą na styku sektora publicznego i prywatnego.

Zadaniem platformy będzie przybliżanie przedsiębiorcom tematyki przemysłu 4.0, proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne i budowanie sieci kooperacyjnych, dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne czy wreszcie dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw".

Ale Przemysł 4.0 to nie tylko inicjatywa krajowa, to zjawisko globalne i dlatego wymaga zaangażowania międzynarodowego. Krajowe wysiłki normalizacyjne powinny być skoordynowane z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej, tak aby opracowanie odpowiednich norm międzynarodowych umożliwiało wszystkim interesariuszom czerpanie korzyści z Przemysłu 4.0, niezależnie od położenia geograficznego, warunków politycznych czy przynależności regionalnej.

Obecnie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC, a także Europejski Komitet Normalizacyjny CEN i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki CENELEC na poziomie europejskim prowadzą intensywne prace normalizacyjne w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0.

 

Podobne artykuły:

  • Dorian Gąska
  • 11-08-2022
Co to jest Internet Rzeczy (IoT)?