Co to jest venture capital?


Venture capital to specyficzna forma finansowania przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności. Polega ona na dostarczeniu kapitału przez inwestorów zewnętrznych (profesjonalne podmioty działające w formie funduszy) do spółki w zamian za udziały lub udziały w przedsiębiorstwie. W głównym tekście wyjaśniamy proces pozyskiwania inwestorów oraz projekty, którymi mogą być zainteresowani.

Co to jest fundusz venture capital?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym są fundusze VC i jak działają. Firmy te inwestują w biznesy wysokiego ryzyka, jednocześnie umożliwiając im osiąganie ponadprzeciętnych zysków.

Fundusz venture capital skutecznie pośredniczy pomiędzy grupą inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych a firmami poszukującymi finansowania na dalszy rozwój. Dostawcami kapitału do funduszy venture capital mogą być zarówno osoby prywatne, takie jak właściciele dobrze prosperujących firm, jak i agencje rządowe, fundacje, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, banki czy korporacje. Podmioty te finansują kapitałem i inwestują zgromadzone środki w firmy o wysokim potencjale komercyjnym.

W zależności od obranej strategii, fundusz może być dedykowany do finansowania start-upów, firm we wczesnej fazie rozwoju lub preferować firmy w fazie wzrostu. Może również wspierać firmy reprezentujące określone branże lub dywersyfikować swoje portfele, inwestując w spółki działające w różnych sektorach gospodarki.

Podsumowując, fundusze VC działają na dwa sposoby – z jednej strony starają się przyciągnąć jak najwięcej kapitałodawców, a z drugiej – szukają firm, które dadzą im wysoki ROI.

Jakie podmioty mogą liczyć na venture capital?

Tylko firmy nie notowane na giełdach mają dostęp do wsparcia finansowego z funduszy venture capital. Dodatkowo przedsiębiorstwa chcące skorzystać z tej metody finansowania powinny spełniać następujące kryteria:

- działać na trendzie wzrostowym,
- posiadać innowacyjne produkty, metody produkcji lub usługi, które pozwalają na zbudowanie przewagi konkurencyjnej lub technologicznej,

Jak fundusze VC oceniają projekty inwestycyjne?

Pozyskanie inwestora jest procesem czasochłonnym – średnio od 3 do 12 miesięcy – i składa się z kilku etapów. Zazwyczaj firmy poszukujące inwestorów zewnętrznych zgłaszają swoje pomysły do ​​wybranego funduszu, który wstępnie ocenia i waliduje projekty na podstawie przesłanych trailerów inwestycyjnych. Jeśli decyzja będzie pozytywna, firma zostanie zaproszona na spotkanie z analitykami, podczas którego firma ma możliwość bardziej szczegółowego omówienia pomysłu i przekonania inwestorów do swojej wizji.

Kolejnym krokiem jest uzgodnienie przez obie strony wstępnych warunków, takich jak kwota inwestycji, wycena akcji, termin inwestycji itp., a następnie podpisanie listu intencyjnego (tzw. termsheet) oraz umowy o zachowaniu poufności.

Co to jest venture capital?

Venture capital – czym jest i do czego służy due diligence

Wszystkie te działania można porównać do preselekcji, w której inwestorzy venture capital chwytają najciekawsze projekty, ale nie analizują ich dokładnie. Szczegółową kontrolę wszystkich aspektów inwestycji pozostawiamy drugiemu etapowi – tzw. due diligence. Polega na zbieraniu informacji o stanie finansowym, prawnym, podatkowym, handlowym i technicznym przedsiębiorstwa przez niezależną od funduszu firmę audytorską. Badania takie mogą trwać tydzień lub nawet pół roku, w zależności od wielkości i zakresu działalności firmy. Podsumowując, due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnego stanu działalności oraz identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z planowanymi transakcjami kapitałowymi.

Po ogłoszeniu wyników przeglądu fundusz venture capital podejmuje ostateczną decyzję o dalszej współpracy. W przypadku pozytywnej oceny firmy sporządzana jest umowa inwestycyjna. Jednym z jego najważniejszych elementów jest struktura właścicielska, która określa udziały osób fizycznych w danym biznesie. Należy wskazać liczbę akcji oraz datę nabycia akcji przez daną osobę. Kolejnym ważnym elementem jest wskazanie praw, obowiązków i szczególnych uprawnień inwestorów i założycieli spółki oraz sposobu wyjścia z inwestycji (np. może to być sprzedaż akcji innemu inwestorowi, notowanie spółki publicznej na giełda, umorzenie udziałów/akcji) za wynagrodzeniem, umorzenie założycielskie) i spółki, sprzedaż majątku spółki i ich likwidacja w przypadku niepowodzenia projektu).

Przykładowo – umowa może zawierać klauzulę, zgodnie z którą inwestor po nabyciu pakietu mniejszościowego przejmie kontrolę nad spółką z poziomu rady nadzorczej bez bezpośredniego zaangażowania w zarządzanie spółką. Fundusz może również zobowiązać się do wspierania partnerów w sprawach podatkowych, prawnych i finansowych.

Podobne artykuły:

  • Robert Malinowski
  • 28-02-2023
Zaliczka na podatek - co to jest?
  • Robert Malinowski
  • 01-08-2022
Co to jest leasing zwrotny?